AMORE

AMORE

1985

TRACKLIST

A1 M.R. I 17:34
A2 M.R. II 3:39
B1 M.R. III 3:24
B2 M.R. IV 4:32
B3 M.R. V 11:52